پدرام بگلو
مدیر و مشاور ارشد

سامان حدادی
مدرس هندسه

آیدین فیروزی
مدیر مشاور ارشد

مهدی بختیاری
مدرس ریاضی

مهدی خیری
مشاور

محسن اسدی
مشاور

فرزاد شریفی
مدرس زبان ترکی استانبول

الناز اسد پور
مدرس زبان انگلیسی

ویدا بهنامی
مدیر داخلی

شاهین حمیدپور
مدرس ترکی استانبولی