به زودی …

برنامه درسی خالی است

مدرس:

پدرام بگلو

پدرام بگلو مدیر موسسه ایپک یولو دکترای حمل و نقل از دانشگاه بوغازیچی استانبول ، ارشد راه ترابری دانشگاه زنجان و لیساسن عمران دانشگاه تبریز